Skip til hoved indholdet
    Hjem Dybkærgården

Dybkærgården

Velkommen til Dybkærgården

Dybkærgården ligger i den nordlige bydel i et meget naturskønt område, der byder på bakker, skov, store græsarealer og åbne marker. Vi har adgang til flere forskellige legepladser, gangstier og Fritidsgården i Gødvad.

Dybkærgården ligger i et kvarter med boligblokke og parcelhuse.
Bybusserne kører lige til døren, så det er nemt for os at benytte os af de tilbud, der er andre steder i byen.

Legepladsen er stor og byder på mange muligheder for udfoldelse. Der er masser af legeredskaber, men der er også mange mulige "huler" og gemmesteder, da vi også har en del træer og anden bevoksning.

Legepladsen giver også mange oplevelser med hensyn til dufte-og smagsoplevelser, da alle bede og kummer er plantet til med krydderier og buske som har velsmagende og spiselige bær.

Vi har bålplads, som er omkranset af hegn, og vi har græs hvor der er god plads til at spille bold på.

Endvidere har vi mange stier som er asfalterede og giver mulighed for at bruge de mange forskellige cykler og andre køretøjer, vi har i parken.

Dybkærgården er en integreret 0-6 års daginstitution med 120 børn.

Vores vuggestue har plads 24 børn i alderen 0-3 år fordelt på to stuer.

Børnehaven er normeret til 96 børn i alderen 3-6 år fordelt på fire stuer.

Der er et tæt samarbejde stuerne imellem, som også gør, at overgangen for vuggestuebørnene bliver så nænsom som muligt. Vuggestuebørnene har en del kontakt og samvær med børnehavebørnene og dette gør at hverken børn eller voksne er "fremmede" når det er tid til at skifte.

Læs mere om Dybkærgården

Det daglige samarbejde:
Dybkærgården er et stort dejligt hus med mange mennesker.

​For at få dagligdagen til at fungere, er det vigtigt med et godt samarbejde. Samarbejdet er en tredelt størrelse for os, nemlig samarbejdet med børn, kolleger og forældre. Det er vores overbevisning, at grundlaget for et velfungerende samarbejde udspringer af gensidig tryghed, forståelse og respekt for hinanden.

Det er vigtigt for os at have et godt samarbejde med forældrene.
Alle forældre får, når barnet har gået på Dybkærgården et stykke tid, tilbud om en samtale med en voksen fra barnets stue.
Her vil vi tale sammen om barnets trivsel i institutionen.

I vuggestuen tilbyder vi en samtale ca. 3 mdr. efter start, og igen når barnet er ca, 2 ½ år.
I børnehaven vil I forældre få tilbudt en samtale ca. ½ år før skolestart.
Vi laver kontinuerligt iagttagelser på børnene, så vi ved, hvordan de trives og udvikler sig.

Samarbejdspartnere:
Vi har et tæt og positivt samarbejde med sprogpædagoger, talepædagoger, psykologer, sundhedsplejersker, familie-konsulenter, socialrådgivere, pædagogiske konsulenter, områdeleder, ressource-pædagoger, vejledningspædagoger og tolke.

Dette samarbejde skal medvirke til, at fremme et helhedssyn i børnenes tilværelse.
Vi vil supplere de vilkår og ressourcer der i familien.

Børnene skal have indflydelse og ansvar på deres eget liv i så høj grad, som det er muligt, i forhold til deres forudsætninger og alder.

  • Frokost og eftermiddagsmad som varetages af køkkenuddannet personale. Til formiddag medbringes 1 stk. frugt
  • Læs mere om kostordning i Firkløveret under Politikker
  • Velsmagende og ernæringsrigtig kost, tilpasset barnets alder
  • Varieret kost med hovedvægt på sæsonens råvarer
  • Maden er så vidt muligt hjemmelavet, for at undgå tilsætningsstoffer
  • Vi respekterer kulturelle og religiøse kostformer, hvilket kommer til udtryk i vores tilberedning af maden og ikke gennem vores indkøb
  • Vi tager hensyn til lægedokumenterede krav om specialkost f.eks. allergi
  • Der udarbejdes kostplan for hver uge, som kan ses på alle stuer

Her vil du kunne læse om de tanker og overvejelser vi gør os i Dybkærgården.

Småbørnsgruppen:
Børnene er til dagligt på aldersintegrerede stuer, men vi arbejder sommetider på tværs i huset i aldersopdelte grupper.

Vi arbejder med: at have fokus på barnets sproglige udvikling og forståelse. Det gør vi bl.a. ved: at holde samlinger, højtlæsning, fortælle og lytte.

Vi arbejder med: at børnene lærer at respektere hinanden og indgå i sociale fællesskaber. Det gør vi bl.a. ved: at sørge for en god tone i gruppen, at hjælpe børnene med at finde gode legerelationer og løse konflikter.

Vi arbejde med: at give børnene mulighed for at eksperimentere og fordybe sig. Det gør vi bl.a. ved: små ture ud af huset, indsamle og undersøge ting fra naturen, lave kreative aktiviteter fx male, klippe og klistre.

Vi arbejder med: at udvikle børnenes fin- og grovmotorik. Det gør vi bl.a. ved: Leg på det blå gulv, udfordringer på legepladsen, ture i skoven, at tegne, lave perleplader, klippe og klistre, musik og bevægelse Vi arbejder med: at præsentere børnene for forskellige kulturer. Det gør vi bl.a. ved: at vi snakker med børnene om, at vi er et hus med mange forskellige nationaliteter og trosretninger og at man respekterer hinandens forskelligheder og lærer af hinanden, at snakke med børnene om hvordan man taler ordentligt til hinanden. At inddrage børnene i madkulturen i huset fx madlavning, borddækning og bordskik. At benytte kulturtilbud ude i byen fx kulturbussen, biografen og biblioteket. Vi arbejder med: at udvikle børnenes selvhjulpenhed. Det gør vi bl.a. ved: at børnene selv prøver at tage tøj af og på, at vi i samarbejde med forældrene hjælper børnene til at blive renlige, at børnene lærer personlig hygiejne. Vi arbejder med: trafiksikkerhed. Det gør vi bl.a. ved: at tage på ture ud af huset.

Mellemgruppen:
Børnene er til dagligt på aldersintegrerede stuer, men vi arbejder sommetider på tværs i huset i aldersopdelte grupper.

Vi arbejder med: at have fokus på barnets sproglige udvikling og forståelse. Det gør vi bl.a. ved: at holde samlinger, højtlæsning. fortælle og lytte, rim og remser.

Vi arbejder med: at udvikle børnenes fin- og grovmotorik. Det gør vi bl.a. ved:
Leg på det blå gulv, udfordringer på legepladsen, ture i skoven, at tegne, lave perleplader, klippe og klistre, musik og bevægelse.

Vi arbejder med: at børnene lærer at respektere hinanden og indgå i sociale fællesskaber. Det gør vi bl.a. ved: at sørge for en god tone i gruppen, lege regellege, at hjælpe børnene med at finde gode legerelationer og løse konflikter.

Vi arbejder med: at give børnene mulighed for at eksperimentere og fordybe sig. Det gør vi bl.a. ved: kortere ture ud af huset, indsamle og undersøge ting fra naturen, lave kreative aktiviteter fx at male, klippe og klistre.

Vi arbejder med: at præsentere børnene for forskellige kulturer. Det gør vi bl.a. ved: at vi snakker med børnene om, at vi er et hus med mange forskellige nationaliteter og trosretninger og at man respekterer hinandens forskelligheder og lærer af hinanden, at snakke med børnene om hvordan man taler ordentligt til hinanden. At inddrage børnene i madkulturen i huset fx madlavning, borddækning og bordskik. At benytte kulturtilbud ude i byen fx kulturbussen, biografen og biblioteket.

Vi arbejder med: at videreudvikle børnenes selvhjulpenhed. Det gør vi bl.a. ved: at lære børnene at lægge tingene ind på deres rum og rydde op efter sig, at børnene hjælper med praktiske gøremål, at børnene lærer personlig hygiejne, at børnene selv tager tøj af og på.

Vi arbejder med: trafiksikkerhed. Det gør vi bl.a. ved: at tage på ture ud af huset.

Vi arbejder med: at gøre børnene klar til overgangen til storbørnsgruppen. Det gør vi bl.a. ved: det sidste halve år stilles der gradvist flere og større forventninger.

Storebørnsgruppen:
Nu er tiden ved at være inde til, at vi starter med vores storebørnsgruppe.

Det vil som udgangspunkt være om onsdagen der er tilrettelagt aktiviteter i storebørnsgruppen, men hold øje med opslagstavlen på stuerne for nærmere info.

I år er vi rigtig mange børn i storbørnsgruppen, så nogle onsdage vil det kun være nogle af børnene der skal afsted på tur/deltage i aktivitet, da vi er for mange til at gennemføre aktiviteterne på en gang.

I storebørnsgruppen vil vi sammensætte en række aldersvarende aktiviteter, der er medvirkende til at styrke og modne børnene frem mod en kommende skolestart. Vi øver her i børnehaven, men har brug for at I også støtter op omkring jeres børns færdigheder og kommende skolestart.

Vi har fokus på følgende områder:

Sansemotorik:
At kunne koncentrere sig længere tid af gangen, at være motorisk selvhjulpen, at kunne holde styr på egne ting, at kunne holde på en blyant og kunne klippe og tegne, at kunne cykle på en 2 hjulet cykel, at kunne sortere sanseindtryk fra omgivelserne, at kunne sidde stille på en stol mm.
Intellektuelt:
At have talbegreber, at have begreb om sin omverden, at kunne modtage en kollektiv besked og respektere en besked, at kunne sidde stille og lytte i nogen tid, at have lyst til at løse opgaver, at være nysgerrig og ville vide mere, at have opmærksomhed og koncentration, at kunne modtage flere beskeder og udføre dem mm.
Socialt:
At være god til at lege, at lege bredt, at kunne tage hensyn til andre, at kunne forstå og respektere regler, at prøve i stedet for at opgive, at tilsidesætte egne behov, at vente på tur, at respektere andres grænser, at kunne samarbejde om en opgave, at kunne forstå og respektere regler, at kunne aflæse andres børns signaler mm.
Følelsesmæssigt:
At have en god selvværdsfølelse, at kende egne grænser, at have selvtillid, at være tryg sammen med mange børn og forskellige voksne, at tro på sig selv og kunne arbejde selvstændigt, at kunne beherske sit temperament, at være i balance med sig selv, at kunne beskæftige sig selv i længere tid uden voksen kontakt mm.
Sprogligt:
At turde/kunne udtrykke sig med forståelige sætninger/ordforråd, at løse konflikter verbalt, at kunne fortælle om en oplevelse så andre kan forstå den, at kunne genfortælle en historie og lytte til en historie/emne, at turde sige noget i en gruppe mm.
Hvordan vil vi så arbejde med det i praksis

Vi vil:

Tilbyde forskellige former for fysisk aktivitet og ture ud af huset
At skabe lege relationer på tværs af køn og afdelinger.
Lave skoleopgaver og andre kreative ting
FFM (fri for mobberi) 
 

Vuggestuen:

I vuggestuen møder vi det enkelte barn, hvor det er nået til i sin udvikling.

Vi arbejder med: at skabe et trygt miljø, som virker stimulerende og udfordrende for børnene, så de oplever glæden ved at mestre nye færdigheder og gradvist bliver mere og mere selvhjulpne.
Børnene er ind imellem aldersopdelt, så vi bedre kan målrette vores pædagogik til det enkelte barns udviklingstrin.
Vi arbejder med de seks læreplanstemaer.

Alsidig personlig udvikling:
Vi arbejder bl.a. med: at lære børnene at spise med hånden og drikke selv, at sidde, kravle og gå, at give børnene mulighed for at udfolde sig, at lære børnene at forstå sig selv ved at sætte ord på deres følelser, at lære børnene at være gode ved hinanden.
Sociale kompetencer:
Vi arbejder bl.a. med: at lære børnene at udtrykke følelser og se og forstå andres behov, at lære turtagning ved f.eks. at stå i kø når vi vasker hænder, vente på hjælp i garderoben, vente på mad, lære at deles om legetøjet, at kunne indgå i barn til barn og barn til voksen relationer, at kunne lege

Sprog:
Vi arbejder bl.a. med: at lære børnene sange med melodi og fagter, at lære rytmer, rim og remser, at lære at lytte til eventyr og læse i bøger, at lære at sætte ord på ting, og det de gerne vil have eller opnå, at lære at samtale.

Krop og bevægelse:
Vi arbejder bl.a. med: at udvikle børnenes fin- og grovmotorik ved f.eks. at lære at tage tøj af og på, at lære at håndtere bestik og glas, at lære at kravle op på stolen, op på puslebordet, op ad stigen til krybben. Vi lærer rytmik og bevægelse, vi leger på legeplads, går ture, triller og tumler.

Natur og naturfænomener:
Vi arbejder bl.a. med: at give børnene en forståelse for naturen og de skiftende årstider ved f.eks. at samle blade, hoppe i vandpytter og lege i sneen. Vi samler og ser på smådyr i forstørrelsesglas, vi dufter til gran, vi spiser bær på legepladsen, vi leger med naturmaterialer, vi rører ved sand og jord

Kulturelle udtryksformer:
Vi arbejder bl.a. med: dagligdagens faste aktiviteter og rutiner, f.eks. at lære børnene gode bordmanerer så måltidet er en hyggelig samlingsstund. Vi lærer børnene, at vi skal behandle hinanden med respekt, og at vi alle sammen har lov til at være her. Vi fejrer fødselsdage og har faste traditioner omkring f.eks. fastelavn, jul og påske. Vi tegner og maler med forskellige materialer og laver små kreative forløb med børnene

Overgangen til børnehave: 
Vi arbejder med at lette overgangen til børnehaven, så børnene er trygge ved opstarten. Det gør vi bl.a. ved - når børnehavestarten nærmer sig - at besøge børnehaven og børnehavens legeplads og ved at være sammen med børn og voksne fra børnehaven på det blå gulv (vores store fællesrum), hvor vi ind imellem også har fællesaktiviteter for hele huset.

Karina Bløcher Christensen

Daglig leder

KarinaBlocher.Christensen2@silkeborg.dk

Daginstitutionen Firkløveret

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt